راهنمای خطوط خدماتی

ر قسمت گزارشات ارسال دلیوری “بلک لیست” چیست؟ این دلیوری بدان معناست که مخاطب شما پیامکهای تبلیغاتی خود را غیرفعال کرده است. چگونه می توان به کسانی که در بلک لیست مخابرات قرار دارند پیامک ارسال کرد؟ جهت ارسال پیامک…